ආපදා තත්වයන් දැනුම් දෙන්න හදිසි අංකයක්

ආපදාවක් සිදුවුවහොත් කඩිනමින් ඒ පිළිබඳ දැනුම් දීමට ස්වදේශ කටයතු අමාත්‍යංශය විසින් 1902 හදිසි ඇමතුම් අංකය ලබා දී තිබේ.
මෙම අංකයට ඇමතීමෙන් ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයාට තම ආපදාව පිළිබඳ තොරතුරු ලබාදීමට හැකියාව ඇත.
 හදිසි ආපදාව හේතුවෙන් විපතට පත්වූවන්ට කඩිනමින් සහන සේවා සපයන ලෙසත් වැසි සමඟ ගංවතුර තත්ත්වයක් ද ඇතිවිය හැකි බැවින් ඒ සඳහා සූදානම්ව සිටින ලෙසත් සියලු ම දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු මඟින් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ට දැනුම් දෙන ලෙස ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා උපදෙස් දී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here